Jetsmark Idrætscenter forbereder sig på genudbud

Jetsmark Idrætscenter forbereder sig på genudbud

- 16/10/22
Jetsmark Idrætscenter har siden afsigelsen af konkursdekret over Q Construction A/S arbejdet på at overdrage totalentreprisen vedrørende den gennemgribende udbygning og modernisering af Jetsmark idrætscenter til en anden entreprenør.


Som led heri gennemførte Jetsmark Idrætscenter hen over foråret/sommeren en omfattende proces med indhentning af tilbud på overtagelse af totalentreprisen, som desværre viste, at det ikke vil være muligt for Jetsmark Idrætscenter at overdrage totalentreprisekontrakten inden for rammerne af de udbudsretlige regler.

Jetsmark Idrætscenter har derfor på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. august 2022 besluttet at opgive planerne om at overdrage totalentreprisekontrakten til en ny entreprenør og forbereder sig nu i stedet på at skulle (gen)udbyde de resterende bygge- og anlægsarbejder.

Det forventes, at de resterende bygge- og anlægsarbejder vil blive udbudt i begrænset (indbudt) licitation i løbet af foråret 2023.

For så vidt muligt at sikre/klargøre de nuværende konstruktioner, herunder særligt klimaskærmen, til den kommende vinter samt muliggøre størst mulig drift af faciliteterne i Jetsmark Idrætscenter frem mod færdiggørelse af den planlagte udbygning og modernisering af Jetsmark Idrætscenter, har Jetsmark Idrætscenter fundet det nødvendigt at fremrykke en række mindre delarbejder til udførelse allerede i efteråret/vinteren 2022.

Arbejderne, der bl.a. omfatter indhentning af delibrugtagningstilladelse til svømmehallen, hal A og omklædningsfaciliteterne samt nødvendige arbejder til brug herfor, lukning af klimaskærmen, justering af CTS-styring og tilslutning af ventilationsanlæg (varmekilde) i hal A, udføres således dels med henblik på at afværge risikoen for forringelse af de allerede udførte arbejder og dermed begrænse Jetsmark Idrætscenters tab som følge af konkursen, dels med henblik på så vidt muligt at afbøde de konsekvenser, som konkursen ellers vil have for det lokale idræts- og foreningsliv.

Kontrakterne vedrørende de pågældende delarbejder indgås i medfør af delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

Jetsmark Idrætscenters advokat er desuden fortsat i dialog med kuratellet i konkursboet efter Q Construction A/S vedrørende det økonomiske opgør mellem konkursboet og Jetsmark Idrætscenter.

Som led heri har Jetsmark Idrætscenter - sideløbende med tilbudsindhentningen i foråret/sommeren - gennemført staderegistrering via Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg med henblik på at tilvejebringe et grundlag for at kunne trække på den af Q Construction A/S stillede arbejdsgaranti samt for at overholde formaliteterne i forbindelse med en efterfølgende ophævelse af totalentreprisekontrakten. Fremgangsmåden har samtidig sikret, at der ikke er opstået unødvendig forsinkelse af entreprisen som følge af det sideløbende forsøg på overdragelse af totalentreprisekontrakten til en anden entreprenør.

De budgetmæssige konsekvenser af konkursen er under afklaring og forventes drøftet mellem Jetsmark Idrætscenter, Jammerbugt Kommune og Jetsmark Idrætscenters pengeinstitut. Det endelige finansieringsbehov kendes dog først, når licitationen vedrørende de resterende bygge- og anlægsarbejder er er gennemført, og licitationspriserne kendes.

For yderligere information kan Jetsmark Idrætscenters advokat kontaktes:
Michael Møller Pedersen
Partner, advokat
Hovmøller & Thorup Advokatfirma
E-mail: mmp@ht-law.dk
Telefon: 21849204


Tilbage til oversigten